Prosiect SELKIE yn cymryd rhan yn y digwyddiad economi Las

Prosiect SELKIE yn cymryd rhan yn y digwyddiad economi Las

Prifysgol Abertawe: LINC – Digwyddiad Yr Economi Las

Roedd Prosiect Selkie yn falch iawn o gymryd rhan yn y digwyddiad Prifysgol Abertawe: LINC ddiwedd mis Mehefin, yn canolbwyntio ar yr Economi Las a defnydd cynaliadwy o adnoddau cefnfor yng Nghymru. Yn cael ei gynnal gan Brifysgol Abertawe a'r Athro Ian Masters o Selkie ei hun, tynnodd y digwyddiad sylw at bwysigrwydd cynyddol yr Economi Las yng Nghymru. Roedd arddangos prosiectau a datblygiadau o fewn dyframaeth cynaliadwy, carbon glas ac ynni morol, ymhlith eraill, yn gipolwg gwych ar y gweithgareddau niferus sy'n digwydd yn yr economi las ar draws y rhanbarth ac yn tynnu sylw at y cyfleoedd niferus i gydweithio ar draws y sector.

Cafodd y digwyddiad ddarllediadau gwych ar gyfer y sector ynni morol gyda Bethan Simes o Ynni Morol Cymru yn rhoi cyflwyniad gwych ar gyflymu twf y sector ar draws y rhanbarth. Manylodd Bethan ar fanteision, cyfleoedd a gweithgarwch presennol y diwydiant, gan daflu goleuni ar y cynnydd gwych yn y diwydiant sy'n dod allan o Gymru. Mae cyfleusterau fel META, a weithredir gan MEW, yn darparu cyfleoedd hygyrch a thrwyddedig i ddatblygwyr brofi eu dyfeisiau gyda'r seilwaith perthnasol a galluoedd y gadwyn gyflenwi ar garreg eu drws, ac felly maent yn gweithredu fel cam hanfodol i ddatblygu'r diwydiant ymhellach.

Roedd sylw arall i'r sector ynni morol yn cynnwys cyflwyniad ardderchog gan James Moon o Cyfoeth Naturiol Cymru, yn manylu ar reoli adnoddau ynni morol yn gynaliadwy yng Nghymru. Fel y rheoleiddiwr cenedlaethol, mae CNC yn gweithio i gefnogi datblygiadau ynni adnewyddadwy cynaliadwy tra hefyd yn sicrhau bod yr amgylchedd morol yn cael ei ddiogelu. Manylodd James ar rywfaint o'r gwaith y mae CNC yn ei wneud i gyflawni hyn, gan gynnwys datblygu'r Rhaglen Ynni Adnewyddadwy ar y Môr (OREP) sy'n rhoi cyngor i brosiectau a datblygiadau ORE yn nyfroedd Cymru. Pwynt perthnasol a amlygwyd oedd sut mae CNC yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i fynd i'r afael â rhai o brif ansicrwydd y diwydiant, gan bwysleisio ymhellach bwysigrwydd cydweithio ar gyfer datblygu'r Economi Las.

Yn ogystal â'r gynrychiolaeth wych ar gyfer y sector ynni morol, roedd hefyd yn wych clywed am y synergeddau rhwng rhannau eraill o'r economi las gyda chynrychiolwyr o'r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Gynaliadwy (CSAR), y Gymdeithas Cadwraeth Forol a Bargen Ddinesig Bae Abertawe i gyd yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar eu gwaith parhaus.

Daeth y sesiwn i ben gydag uchafbwyntiau a galwadau am gydweithio ymysg y sector, lle cafodd Prosiect Selkie gyfle hefyd i roi sylw i'n rhwydwaith cymorth busnes a'n pecyn gwaith ymgysylltu â'r diwydiant. Yn gyffredinol, roedd yn sesiwn wych gydag agwedd gadarnhaol ar ddatblygu'r economi las a gwaith parhaus o fewn y defnydd cynaliadwy o adnoddau cefnfor yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Abertawe: LINC, ewch i'w gwefanyma , a gellir gweld recordiad o ddigwyddiad yr Economi Las yma hefyd. Edrychwn ymlaen at gydweithio pellach gyda'r sefydliadau gwych sy'n ymwneud â'r digwyddiad a'r diwydiant yng Nghymru.