Selkie – Cyfres Cymorth Busnes

Selkie – Cyfres Cymorth Busnes

Trefnodd Prosiect Selkie gyfres o ddigwyddiadau a oedd yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth busnes i gwmnïau sydd am arallgyfeirio i'r sector ynni morol. Cynlluniwyd y digwyddiadau hyn i roi cyfle i fusnesau bach a chanolig eu maint ddysgu mwy am themâu allweddol gan arbenigwyr yn y sector i helpu yn eu hymdrechion i ddod i mewn i ddiwydiant arloesol a chynyddol a gweithio ynddo. Roedd y gyfres hefyd yn cynnig cyfleoedd i rwydweithio ac ymgysylltu â chwmnïau eraill.

Isod ceir casgliad o recordiadau a deunyddiau o'r gyfres y gellir eu defnyddio fel man cychwyn ar gyfer cyfeirio yn y dyfodol, neu i ailedrych yn ôl yr angen.

Gwerthwchigymru

Tendrau - 20 Mai 2021, 10am
Arbenigwyr: GwerthwchiGymru

Wedi'i reoli gan Lywodraeth Cymru, mae gwefan GwerthwchiGymru.gov.cymru yn darparu amgylchedd diogel am ddim ar gyfer contract hysbysebu a chyfleoedd tendro. Eu nod yw helpu prynwyr y sector cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendro a busnesau i hyrwyddo eu gwasanaethau a dod o hyd i gyfleoedd contract. Mae'r rhain yn cynnwys tendrau ar gyfer prosiectau Ynni Morol a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y digwyddiad 'Cwrdd â'r Arbenigwr' hwn yn helpu eich busnes i ddeall sut i wneud cais am dendrau yng Nghymru, sut i gofrestru a llywio'r wefan a chreu proffil ar gyfer eich busnes.

Yswiriant - 10 Mehefin 2021, 10am
Arbenigwyr: Cynghorwyr Risg Adnewyddadwy

Mae Cynghorwyr Risg Adnewyddadwy (RRA) yn ymgynghoriaeth rheoli risg arbenigol ac yn frocer yswiriant gyda dyfnder profiad digyffelyb o liniaru risg yn y sectorau ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Gwybodaeth am y Sesiwn: Mae yswiriant ynni morol yn edrych yn ddrud, gyda gorchudd cyfyngedig a didynnu uchel iawn. Pam? Bydd y cyflwyniad yn rhedeg drwy nifer o enghreifftiau go iawn o ddamweiniau a methiannau mewn prosiectau diweddar, a sut i leihau'r risgiau o'r cam dylunio prosiectau a thechnoleg ymlaen, gan gynnwys cael y gefnogaeth gywir drwy gyflwyno'r prosiect.

Cyfreithiol (Cymru) - 22 Mehefin 2021, 10am
Arbenigwyr: Stephenson Harwood

Mae Stephenson Harwood yn gwmni cyfreithiol sydd â'i bencadlys yn Llundain gyda dros 1100 o bobl a 10 swyddfa ledled y byd ac mae eu gwaith yn cynnwys arferion llongau ac ynni ar y môr. Yn y môr, mae Stephenson Harwood yn gweithredu ar gyfer perchnogion neu siarteri mewn adeiladu llongau, yswiriant, ariannu, siarteri, adeiladu ar y môr a phrosiectau cludo. Ym maes ynni, mae Stephenson Harwood wedi bod yn ymwneud â nifer o ffermydd gwynt ar y môr, prosiectau llanw, hydrogen, O&G a hydro sy'n darparu cymorth corfforaethol, cyllid, masnachol a datrys anghydfodau. Bydd y sesiwn hon yn trafod pa safonau perfformiad gwahanol y gellid dal y partïon i gontract iddynt yn dibynnu ar eiriad y contract a'r pethau pwysig i'w cynnwys neu eu hosgoi yn eich contract yn dibynnu a ydych yn gyflogwr, contractwr, is-gontractwr, perchennog neu siarterydd. Yn benodol, byddwn yn edrych ar rai achosion go iawn ym meysydd risg dylunio, addasrwydd i'r diben, rhwymedigaethau o ran amser ac amser y bôn.

Cyfreithiol (Iwerddon) - 24 Mehefin 2021, 10am
Arbenigwyr: Cyfreithwyr Llongau LK

Mae cwmni cyfraith Iwerddon LK Shimeysydd yn cynghori cleientiaid ar draws llu o sectorau ar eu gofynion seilwaith, adeiladu, ynni a chyfreithiol masnachol gan gynnwys cymhlethdodau cyfreithiol darparu prosiectau ar y môr a rheoli risg. Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar 'Brosiectau Adnewyddadwy ar y Môr Gwyddelig: Ystyriaethau Cyfreithiol mewn Marchnad Ddatblygu'. Gan gynnwys: Natur a ffurf contractau nodweddiadol a ddefnyddir ar brosiectau alltraeth • Materion traws-awdurdodaethau, cyfreithiau perthnasol, trwyddedu a thrwyddedau blaendraeth • Bil Cynllunio a Rheoli Datblygu Morol Iwerddon • Pwysigrwydd cysoni amserlenni technegol â chorff y contract • Cymalau pwrpasol sy'n ofynnol ar gyfer rheoli risgiau • Diweddariadau diweddar i'r gyfraith achosion mewn prosiectau alltraeth ac isea.

Iechyd a Diogelwch (Cymru) - 8 Gorffennaf 2021, 10am
Arbenigwyr: Watson Ord Renewables

Mae Watson Ord Renewables yn ymgynghoriaeth iechyd a diogelwch arbenigol ar gyfer y sector ynni adnewyddadwy. Ar ôl ennill dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gwynt, mae gan Ian Ord o Watson Ord Renewables ddealltwriaeth fanwl o anghenion y diwydiant ac mae'n gallu darparu cymorth diogelwch amhrisiadwy i'r diwydiannau ynni adnewyddadwy ar y môr sy'n tyfu. Mewn partneriaeth â Setiau o dan faner Renewables@Setters mae'r ddau Gwmni yn darparu dull cytbwys o wella diogelwch a hyfforddiant gydag ethos allweddol o Ddiogelwch = Systemau + Pobl. Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â phynciau allweddol mewn gofynion iechyd a diogelwch ar gyfer datblygiadau ynni adnewyddadwy ar y môr ac yn cynnwys astudiaethau achos o waith Ian yn y sector ynni morol.

Iechyd a Diogelwch (Iwerddon) - 8 Gorffennaf 2021, 2pm
Arbenigwyr: Diogelwch Morol Iwerddon

Mae Diogelwch Morol Iwerddon yn darparu amrywiaeth o wasanaethau diogelwch morol ar gyfer gweithrediadau morol. Gyda phrofiad helaeth o reoli iechyd a diogelwch mewn prosiectau ar y môr, yn y sesiwn hon bydd Diogelwch Morol Iwerddon yn ymdrin â phynciau hanfodol mewn hyfforddiant diogelwch, systemau rheoli, asesiadau risg a gweithdrefnau brys sy'n ofynnol ar gyfer gweithgareddau ynni morol ac astudiaethau achos ar brosiectau alltraeth yn Iwerddon.

Tystysgrifau ac Achrediadau - 22 Gorffennaf 2021, 10am
Arbenigwyr: Sgiliau Creo

Mae Creo Skills yn ymgynghoriaeth addysg alwedigaethol, gyda phrofiad rhyngwladol, sy'n cynnig hyfforddiant, gwasanaethau achredu a chymwysterau i gyflogwyr a sefydliadau hyfforddi eraill. Mae Creo wedi bod yn gweithio i greu achrediadau newydd yn y sector ynni adnewyddadwy am y 10 mlynedd diwethaf. Yn y sesiwn hon bydd Creo yn egluro sut mae cymwysterau'n gweithio a sut mae safonau galwedigaethol, rheoliadau cymwysterau a dysgu achrededig yn gweithio yng Nghymru ac Iwerddon a sut y gellir cydnabod achrediadau a'u trosglwyddo. Gallai hyn helpu cyflogwyr i ystyried sut y gellir achredu rolau newydd a'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sy'n ofynnol fel y gellir cyflawni a chynnal safonau sy'n ofynnol yn y sector ynni morol.

Digwyddiad Selkie 'fi'r Arbenigwr' - Profi a Dilysu gyda META & MEECE

Profi a Dilysu (Cymru) - 5 Awst 2021, 10am
Arbenigwyr: Ardal Prawf Ynni Morol (META) a Chanolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE)

Mae'r Ardal Prawf Ynni Morol (META) yn ganolfan prawf ynni morol newydd yn Sir Benfro, Cymru. Ein nod yw lleihau'r amser, y gost a'r risgiau a wynebir gan y rhai sy'n ceisio profi dyfeisiau ac offer ynni morol er mwyn cyflymu twf yn y sector. Bydd META yn cyflwyno ochr yn ochr â'r Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) sy'n gydweithrediad gwerth miliynau o bunnoedd rhwng y Catapwlt Ynni Adnewyddadwy ar y Môr a phrifysgolion Cymru. Wedi'i leoli yn Noc Penfro, mae MEECE yn darparu gweithgareddau ymchwil, datblygu ac arddangos i gefnogi arloesedd yng nghadwyn gyflenwi Cymru, gan gyflymu'r broses o fasnacheiddio'r sectorau gwynt tonnau, llanw ac alltraeth drwy leihau cost ynni. Gyda'i gilydd bydd META a MEECE yn ymchwilio i'r broses ar gyfer datblygu, profi a dilysu technoleg newydd a sut y gall profion môr go iawn mewn safleoedd a ganiatâd ymlaen llaw fel META ynghyd â chymorth gan MEECE i ddylunio, defnyddio ac asesu technoleg chwarae rhan werthfawr yn y broses hon.

Ffugio ar gyfer Ynni Morol - 19 Awst 2021, 10am
Arbenigwyr: Prif Arhosiad Morol

Fel ffafriwr dyfais Ynni Morol Cymru, mae gan Mainstay ddealltwriaeth dechnegol sylweddol o ffugio a chasglu dyfeisiau prototeip ar ôl cwblhau pedair adeilad gyda'r pumed i ddechrau'n fuan. Roedd hyn wedi cynnwys defnyddio arbenigedd peirianneg forol, dealltwriaeth bersonol o brosesau morol, y lleoliad gorau posibl ar gyfer prosiectau morol a phrofiad helaeth yn y sector hwn sy'n datblygu ac sy'n tyfu'n gyflym. Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â llwyddiant a heriau allweddol ffugio a pheirianneg ar gyfer y sector ynni morol, profiad o arallgyfeirio ac astudiaethau achos o waith y mae Mainstay Marine Solutions wedi'i wneud ar gyfer datblygwyr adnewyddadwy morol blaenllaw.

Gweithgynhyrchu ar gyfer yr Amgylchedd Morol - 2 Medi 2021, 10am
Arbenigwyr: Grŵp Safinah

Grŵp Safinah yw arbenigwyr ar optimeiddio cotiau i ddiogelu asedau morol. Maent yn cynnig gwasanaethau ymgynghori a thechnegol annibynnol i'r sbectrwm cyfan o weithgareddau gorchuddio sy'n cwmpasu oes gyfan ased o fanyleb cynnyrch, dewis a chymhwyso i ymchwiliad i gynnal a chadw, trwsio a methu. Yn y sesiwn hon bydd Safinah yn siarad am eu profiad o greu manylebau swyddogaethol i sicrhau'r perfformiad gorau posibl, lleihau gwaith cynnal a chadw, lleihau costau ac ymestyn oes asedau mewn amgylcheddau caled.

Codi Buddsoddiad - 16 Medi 2021, 10am
Arbenigwyr: GS Verde

Mae Grŵp Verde'r GS yn grŵp corfforaethol sy'n cael ei arwain gan gyllid, sy'n arbenigo mewn codi buddsoddiad, caffael a gwerthu busnes. Mae ein hargynigwr, Louise Santaana, yn Gyfarwyddwr Verde, cangen Cyllid Corfforaethol grŵp Verde'r GS. Yn ystod y sesiwn hon, bydd Louise yn archwilio ffyrdd y gall busnesau gaffael gwahanol fathau o gyllid, gan gwmpasu'r gwahanol gamau mewn cylch bywyd sefydliad lle y gallai fod angen codi cyfalaf i gefnogi twf neu allanfa. Bydd yn siarad am rai enghreifftiau o fywyd go iawn a byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau.

Profi a Dilysu (Iwerddon) - 30 Medi 2021, 10am
Arbenigwyr: Safleoedd prawf LIR, SmartBay ac AMETS

Bydd seilwaith prawf ynni a dilysu cefnfor Iwerddon yn cael ei gyflwyno yn y weminar hon. Dysgwch am y Cyfleuster Prawf Ocean Cenedlaethol LIR yn Cork, Iwerddon lle mae tanciau tonnau o'r radd flaenaf a rigiau trydanol yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad i brofion graddedig mewn amgylchedd rheoledig. Clywch am safle prawf SmartBay, cyfleuster prawf MRE môr agored ar raddfa gyfryngol Iwerddon sy'n gyfle delfrydol i ddatblygwyr dyfeisiau sy'n ceisio pontio'r bwlch rhwng tanciau prawf a'r môr agored ar gyfer eu dilysu technoleg. Dysgwch am ddatblygiad Iwerddon o'r safle prawf graddfa lawn Safle Prawf Ynni Morol Iwerydd (AMETS), safle egnïol lle gall datblygwyr brofi ar raddfa lawn cyn eu camau olaf o ddatblygiad cyn-fasnachol. Ymunwch â ni ar y 30ain o Fedi i ddysgu am arbenigedd ynni cefnfor Iwerddon.

Peirianneg Prosiect a Phensaernïaeth y Llynges ar gyfer Gweithrediadau Morol - 11 Tachwedd 2021, 10am Arbenigwyr: Morek

Mae Morek Engineering yn ymgynghoriaeth Pensaer y Llynges a Pheirianneg Forol yn Falmouth UK. Maent yn canolbwyntio'n gadarn ar ddylunio a defnyddio technolegau ynni adnewyddadwy morol, gan gynnig cymorth i ddatblygwyr technoleg ar bob cam o'r raddfa parodrwydd technoleg. Mae eu profiad yn amrywio o gyfyngiadau rheoledig cyfleusterau prawf tanciau i'r defnydd ar y môr yn rhai o amgylcheddau cefnfor mwyaf egnïol y byd. Yn y cyfarfod hwn, bydd tîm Morek yn rhedeg drwy rai o'u dysgeidiaethau allweddol o'r profiadau hyn ac yn cynnig arweiniad ar sut y maent yn defnyddio eu harbenigedd technegol i leihau'r risg o brosiectau ar y môr..