Cwrdd â'r deunyddiau digwyddiadau arbenigol – Iechyd a Diogelwch (Cymru) gyda Watson Ord Renewables

Mewn diwydiant sy'n cynnwys amgylcheddau a gweithrediadau risg uchel, mae iechyd a diogelwch ar gyfer ynni adnewyddadwy morol yn agwedd hanfodol ar y sector. Fel rhan o'r gyfres Cwrdd â'r Arbenigwr, cynhaliodd prosiect Selkie ddwy sesiwn yn edrych ar yr ystyriaethau iechyd a diogelwch ar gyfer datblygiadau ledled Cymru ac Iwerddon.

 

Yn sesiwn y bore, roedd Selkie yn falch iawn o gyflwyno'r arbenigwr Iechyd a Diogelwch, Ian Ord o Watson Ord Renewables. Ar ôl ennill dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gwynt, mae gan Ian Ord ddealltwriaeth fanwl o anghenion y diwydiant ac mae'n darparu cymorth diogelwch amhrisiadwy i'r diwydiannau ynni adnewyddadwy ar y môr sy'n tyfu. Fel ymgynghoriaeth iechyd a diogelwch arbenigol, mae Watson Ord Renewables yn gweithio mewn partneriaeth â Setters o dan faner Renewables@Setters. Mae'r ddau gwmni yn darparu dull cytbwys o wella diogelwch a hyfforddiant gydag ethos allweddol o Ddiogelwch = Systemau + Pobl.

 

Wrth adolygu'r camau a'r ystyriaethau angenrheidiol ym maes rheoli risg prosiectau, rhoddodd Ian Ord gyflwyniad gwych yn amlinellu pob agwedd ar gamau cynllunio iechyd a diogelwch. O reoli risg cychwynnol ac asesu dyluniadau prosiectau i gynlluniau gweithredu ar gyfer adeiladu a gweithredu prosiectau, roedd hyn yn drosolwg trylwyr o'r gofynion i'w gwneud ar gyfer datblygiadau ynni morol.

 

Cododd trafodaethau diddorol hefyd yn ystod y sesiwn holi ac ateb ynghylch fframweithiau cyfreithiol a sut y dylid ymgorffori'r rhain mewn cynlluniau Iechyd a Diogelwch. Pwysleisiodd Ian bwysigrwydd deall safonau lleol yn ogystal â chyfeirio at ddulliau rhyngwladol o arfer gorau. Y cyngor allweddol oedd datblygu cofrestr gyfreithiol (yn manylu ar yr holl ofynion lleol a cenedlaethol angenrheidiol) a chroesgyfeirio'r manylion â chofrestr risg y prosiect er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth drwy gydol oes y prosiect.

 

Y prif siop tecawê o'r sesiwn oedd sicrhau gweithgarwch cyn unrhyw ddigwyddiad. Bydd cynnal asesiadau risg manwl yn gynnar yn helpu i nodi peryglon, pennu risgiau a chaniatáu ar gyfer cyflwyno mesurau rheoli priodol ac felly system waith ddiogel.

 

Yn gyffredinol, roedd y sesiwn yn drosolwg gwych o ystyriaethau H&S ar gyfer prosiectau ynni morol ac roedd yn gyfle gwych i gyfranogwyr gael cyngor uniongyrchol gan arbenigwr yn y maes. I gael rhagor o wybodaeth am iechyd a diogelwch yn y sector ynni adnewyddadwy, cysylltwch â Watson Ord Renewables drwy eu gwefan yma.

 

I weld recordiad y digwyddiad gweler y fideo uchod a lawrlwythwch gyflwyniad y sesiwn yma.

 

Os hoffech gofrestru ar gyfer ein sesiynau sydd ar y gweill yn y gyfres Cwrdd â'r Arbenigwr, edrychwch ar ein digwyddiadau a drefnwyd ac archebwch eich lle mewn sesiynau yn y dyfodol yma.

 

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect a rhwydwaith Selkie, cysylltwch â sophie@mentermon.com i gael gwybod sut y gallai prosiect Selkie gefnogi eich busnes yn y diwydiant ynni morol.