Arddangosiad Peilot SELKIE: Cydweithio SABELLA ar brosiect ynni'r llanw

Arddangosiad Peilot SELKIE: Cydweithio SABELLA ar brosiect ynni'r llanw

Datganiad i'r Wasg: 27 Awst 2020

Prosiect Selkie yn cyhoeddi Sabella fel datblygwr ynni'r llanw llwyddiannus i gydweithio ar brosiect arddangos

Mae prosiect trawsffiniol SELKIE sy'n anelu at hybu'r diwydiant ynni morol yng Nghymru ac Iwerddon yn falch iawn o gyhoeddi mai Sabella yw'r cwmni ynni'r llanw llwyddiannus yn dilyn galwad dendro am gymryd rhan mewn prosiect arddangos peilot.

Mae Sabella yn ddylunydd technoleg llanw ac yn ddatblygwr sydd wedi'i leoli yn Llydaw, gogledd Ffrainc. Mae'r cwmni'n cyfrif pump ar hugain o weithwyr a hyd yn hyn, mae dau dyrbin llanw wedi cael eu profi a'u profi mewn amodau go iawn, D03 a D10. Ei dyrbin D10-1000 oedd y ddyfais gyntaf o'i bath i gael ei chysylltu â grid Ffrainc. Gyda'i dechnoleg 1 MW wedi'i dangos yn llwyddiannus yn ystod treialon môr ers 2015, mae Sabella wrthi'n targedu ceisiadau morol ar gyfer gridiau anghysbell gyda'i hamrywiaeth o gynhyrchion modiwlaidd. Mae Sabella hefyd wedi cofrestru i fod yn rhan o Barth Arddangos Llanw Morlais yng Ngogledd Cymru i ddefnyddio eu dyfeisiau ar y safle yn y dyfodol.

Mae SELKIE yn dwyn ynghyd ymchwilwyr a busnesau blaenllaw i wella perfformiad dyfeisiau a thechnolegau ynni morol. Coleg Prifysgol Cork sy'n arwain y prosiect mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, Ynni Morol Cymru, Menter Môn, DP Energy Ireland a Gavin and Doherty Geosolutions. Ariennir y prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy raglen Cydweithrediad Iwerddon Cymru.  

Mae'r prosiect yn datblygu offer, templedi, safonau a modelau technoleg aml-ddefnydd i'w defnyddio ar draws y sector yng Nghymru ac Iwerddon. Bydd SELKIE yn profi ac yn dilysu'r offer technoleg gan ddefnyddio technoleg Sabella. Gan ddefnyddio llwybr datblygu strwythuredig, bydd y profion peilot yn hyrwyddo gwybodaeth a gwelliant dyfeisiau ynni morol o ran eu dibynadwyedd, eu gallu i oroesi, eu gweithredu, eu sefydlogrwydd a'u hyfywedd masnachol.

Mae Prosiect Selkie yn edrych ymlaen at weithio gyda Sabella i ddilysu'r offer a ddatblygwyd yn ystod y prosiect.

Dywedodd Gordon Dalton, Cydgysylltydd Prosiect Selkie: "Mae Selkie yn falch o gael un o ddatblygwyr ynni'r llanw mwyaf llwyddiannus Ewrop a phrototeip fel yr astudiaeth achos beilot ar gyfer Selkie. Bydd Sabella yn cael ei ddefnyddio i ddilysu offer Selkie, a bydd yr offer ar gael i'r cyhoedd ar ôl eu datblygu".

Dywedodd Marlène Moutel, Peiriannydd Masnachol yn Sabella :"Mae SABELLA yn falch o gymryd rhan ym prosiect Selkie ac ymuno i gydweithio ar y ffordd ar gyfer masnacheiddio technoleg llanw. Bydd y cyfle hwn yn cryfhau'r bartneriaeth rhwng Cymru, Iwerddon a Ffrainc, yn ogystal â chyfuno ein harbenigedd a dychwelyd ar brofiad i helpu i deilwra'r gyfres o offer sydd i'w cynhyrchu drwy brosiect Selkie. Bydd y wybodaeth gyffredin rhwng Selkie a SABELLA yn elwa ar nod cyffredin y sector llanw: gwella perfformiad technoleg llanw i gefnogi'r defnydd o ddyfeisiau newydd yn y dŵr.

Rydym yn arbennig o falch o gryfhau ein cydweithrediad â phrosiectau a chwmnïau yng Nghymru, gan fod Cymru'n gartref i adnodd llanw sylweddol a rhanddeiliaid rhagorol yn y diwydiant, sy'n cyfateb yn berffaith i sbarduno datblygiad ynni'r llanw".

Dywedodd yr Athro Ian Masters, Prifysgol Abertawe "Mae cydweithio yn rhywbeth y mae ynni cefnfor yn rhagori arno. Bydd y bartneriaeth rhwng Sabella, Prifysgol Abertawe a gweddill tîm Selkie yn defnyddio ein harbenigedd helaeth i ddatblygu offer newydd defnyddiol iawn i'r diwydiant cyfan. Ers diwedd y 1960au mae Abertawe wedi bod ar flaen y gad ym maes ymchwil ryngwladol ym maes peirianneg gyfrifiadurol ac mae'r prosiect hwn yn defnyddio ein harbenigedd modelu cyfrifiadurol sefydledig yng Nghanolfan Zienkiewicz y Coleg Peirianneg ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol. Bydd ynni o'r moroedd ledled Cymru ac Iwerddon yn rhan bwysig yn ein dyfodol di-garbon ac rydym yn falch o fod yn gwneud cyfraniad drwy brosiect Selkie"