Polisi Preifatrwydd

Yn MaREI, Canolfan Ymchwil SFI ar gyfer Hinsawdd Ynni a'r Môr, deallwn fod preifatrwydd yn fater pwysig i ymwelwyr a'i feysydd cysylltiedig. Mae'r wybodaeth ganlynol wedi'i chynllunio i helpu ymwelwyr i ddeall pa wybodaeth rydym yn ei chasglu o'n safle, a sut rydym yn ymdrin â'r wybodaeth ac yn ei defnyddio ar ôl hynny.

 

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth:

MaREI yw unig berchennog unrhyw wybodaeth a gesglir ar y safle hwn. Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu na rhentu'r wybodaeth hon i eraill mewn ffyrdd sy'n wahanol i'r hyn a ddatgelir yn y datganiad hwn. Gall MaREI gasglu gwybodaeth gan ein defnyddwyr ar sawl pwynt gwahanol ar ein gwefan.

 

Ymholiadau Cyffredinol: Os bydd defnyddiwr yn cysylltu â MaREI gydag ymholiad cyffredinol, efallai y bydd angen i'r defnyddiwr roi gwybodaeth bersonol i MaREI (er enghraifft manylion cyswllt). Bydd MaREI yn defnyddio'r wybodaeth bersonol hon i ymateb i'r ymholiad ac yn olrhain gohebiaeth bellach. Ni ddefnyddir gwybodaeth bersonol a gesglir at unrhyw ddiben arall.

 

Briwsion:

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae safle'n eu trosglwyddo i ddisg galed neu borwr ymwelydd ar gyfer swyddogaeth ychwanegol neu ar gyfer olrhain y defnydd o'r safle. Er mwyn mesur effeithiolrwydd ein presenoldeb ar-lein, gall MaREI ddefnyddio cwcis i bennu'r llwybr y mae defnyddwyr yn ei gymryd ar ein safle ac i nodi ymwelwyr mynych o'n safle. Nid ydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol fel enw neu gyfeiriad e-bost unigolyn.

 

Dolenni Allanol:
Gall gwefan MaREI gynnwys dolenni i safleoedd eraill. Sylwch nad yw MaREI yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd nac arferion safleoedd eraill o'r fath. Rydym yn annog ein defnyddwyr i fod yn ymwybodol pan fyddant yn gadael ein safle ac i ddarllen datganiadau preifatrwydd pob safle sy'n casglu gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol. Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i wybodaeth a gesglir gan y safle hwn yn unig.

 

Newidiadau i Bolisi Preifatrwydd MaREI:
MaREI, o bryd i'w gilydd, yn gwneud newidiadau i'r polisi hwn. Rydym yn argymell bod defnyddwyr y safle hwn yn ailymweld â'r polisi preifatrwydd hwn ar brydiau i ddysgu am arferion preifatrwydd newydd neu newidiadau i'n polisi.

 

Rheoliad Cyffredinol Data Gwarchod

Yn MaREI rydym yn trin eich preifatrwydd o ddifrif. Bydd unrhyw ddata personol a ddarparwch i MaREI yn cael ei drin â'r safonau uchaf o ran diogelwch a chyfrinachedd, yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data Iwerddon ac Ewropeaidd. Mae'r hysbysiad hwn yn nodi manylion y wybodaeth a gasglwn, sut yr ydym yn ei phrosesu a chyda phwy yr ydym yn ei rhannu. Mae hefyd yn esbonio eich hawliau o dan gyfraith diogelu data mewn perthynas â phrosesu eich data.

Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Diogelu Data yma: MaREI-Hysbysiad Diogelu Data